Subwoofer / ซับ

ซับวูฟเฟอร์คือ ดอกลำโพงที่มีหน้าที่ให้เสียงทุ้มลึกโดยเฉพาะ การออกแบบจะแตกต่างจากดอกลำโพงเสียงทุ้มปกติ ดอกซับจะทำงานตั้งแต่ความถี่ 100 Hz ลงไปถึงประมาณ 30 Hz

Visitors: 3,908,159